Cua Càng Đại Chiến

Bằng sự khôn khéo, Cua đã chiến thắng bằng chính cặp càng bên to – bên nhỏ mất cân đối của mình.

(2704422)

83 + = 90

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>